TAEC
Image default
Relatie

Doelstellingen van een mediator in Veenendaal

Het doel van bemiddeling door een mediator in Veenendaal is een buitengerechtelijke oplossing voor een conflict te vinden op basis van een gezamenlijke gedachtewisseling en een onderzoek van de achtergronden. Het doel van de bemiddeling is de partijen, die tot nu toe tegenover elkaar stonden, weer met elkaar in gesprek te brengen, zodat een voor beide partijen bevredigende oplossing van het conflict binnen bereik komt. Aan het einde van de bemiddeling en de daarmee samenhangende oplossing van het conflict komen de partijen tot een bindende overeenkomst die geldig is voor de toekomst. In tegenstelling tot gerechtelijke procedures gaat het er bij bemiddeling niet om de “schuldige” aan te wijzen, maar om een positieve oplossing voor het conflict te vinden.

Tijdens de bemiddelingsgesprekken kristalliseert de achtergrond van het conflict zich geleidelijk uit, hetgeen meestal onvermijdelijk is voor een oplossing. Door gerichte communicatie ontwikkelen de partijen dankzij de mediator een beter begrip voor elkaar en kunnen zij zich in elkaars situatie verplaatsen. Het doel is de relatie tussen de partijen voor de toekomst op duurzame wijze te verbeteren.

Mediation verschilt van arbitrage en gerechtelijke procedures, alsmede van psychotherapeutische gesprekken. Het hoofddoel van bemiddeling is altijd het conflict voor de toekomst op te lossen. In de meeste bemiddelingen speelt het verleden dan ook slechts een ondergeschikte rol.

Basisvereisten voor het welslagen van de inzet van een mediator Veenendaal

Bemiddeling door een mediator Veenendaal kan alleen slagen als aan de volgende voorwaarden door partijen is voldaan:

  • Vrijwillig deelnemen aan de bemiddeling.
  • Overeenkomen dat de inhoud van de bemiddeling vertrouwelijk is.
  • Bereid zijn om met elkaar te onderhandelen.
  • Zich ervan bewust zijn en ook bereid zijn om op eigen verantwoordelijkheid en samen tot een conflictoplossing te komen.
  • Aanvaarden van de mediator in de functie van een onpartijdige, structurerende en begeleidende derde.
  • Daarnaast moet er een vanzelfsprekende grondhouding zijn die respect voor anderen, een zekere mate van menselijkheid en de bereidheid om voor de eigen belangen en die van anderen te werken, omvat. Indien aan alle voorwaarden kan worden voldaan, kan mediation worden beschouwd als een nuttig middel om conflicten op te lossen.

Hoe gaat het verder?

Bijna alle vormen van bemiddeling kunnen worden onderverdeeld in vijf fasen, die de procedure de nodige structuur geven:

  1. Verduidelijking van het mandaat: In de eerste fase bespreken de deelnemers de procedure en sluiten zij een bemiddelingsovereenkomst. De bemiddelaar bespreekt het bemiddelingsproces met de partijen en informeert hen over zijn/haar functie en taken.
  2. Verzameling van zaken: In deze fase krijgen de partijen de gelegenheid hun belangen, behoeften en zorgen kenbaar te maken, zodat de bemiddelaar de conflictgebieden en kwesties kan verzamelen die op de bemiddeling van toepassing zijn.
  3. Analyse van belangen, standpunten, perspectieven en achtergronden: In de derde fase van de bemiddeling “werkt” de bemiddelaar de problemen door. De partijen lichten hun standpunten en percepties toe, wisselen van gedachten en gaan in op behoeften en wensen. Door middel van de besprekingen wordt het conflict uitgelicht en wordt de eerste stap gezet naar een zinvolle oplossing die billijk is voor alle partijen.
  4. Creatieve oplossingen vinden: In de vierde bemiddelingsfase wordt door middel van brainstorming gezocht naar verschillende mogelijke oplossingen, die vervolgens worden besproken en geëvalueerd. In deze fase zet de bemiddelaar een rem op voorbarige oplossingen voor het conflict en vraagt hij zich af welke oplossingsmodellen realistisch zijn.

Afsluiting van de mediation en overeenkomst

Aan het einde van de bemiddeling worden de bemiddelingsresultaten, met inbegrip van de gevonden oplossing voor het conflict en de met de partijen overeengekomen verdere procedure, schriftelijk gedocumenteerd. In sommige gevallen wordt de bemiddelingsovereenkomst later notarieel vastgelegd.