TAEC
Image default
Financieel

Sinds wanneer en met welk doel bestaan er belastingen?

Het individu moet iets bijdragen aan de gemeenschap: Dit idee is minstens 5000 jaar oud. Zelfs geavanceerde beschavingen zoals de Egyptenaren en de Mesopotamiërs kenden vroege vormen van belastingheffing – vaak in de vorm van betaling in natura. Zo wordt de zogenaamde tiende op oogsten en andere inkomsten reeds in het Oude Testament vermeld, en later werd zij lange tijd door de Kerk opgeëist. Een andere vorm waren de onbetaalde arbeidsdiensten van de bevolking, die bijvoorbeeld in Egypte werden verlangd voor de bouw van de piramiden.

Met geld als betaalmiddel verspreidde zich vervolgens langzaam een belastingstelsel in de huidige zin. De criteria daarvoor werden echter lange tijd bepaald door de heersers, die het gebruikten om hun vaak luxueuze levensstijl te financieren. Een voorbeeld is de “baardbelasting”, die tsaar Peter de Grote vanaf 1698 gebruikte om de in zijn ogen achterlijke gezichtsbeharing van zijn landgenoten tegen te gaan.

In de loop van de tijd kwam er echter steeds meer verzet tegen deze arbitraire regel. Aan het begin van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog was er bijvoorbeeld de Boston Tea Party, waarbij kolonialisten ladingen thee in het havenbassin dumpten uit protest tegen de belastingheffing door de Britse kroon. Met de Franse Revolutie kwamen ook de boeren in opstand tegen de hoge belastingen die zij aan de landheren en de kerk betaalden.

De rechtvaardiging van veel belastingen is vandaag de dag nog steeds omstreden (zie vraag 8). In het algemeen zijn de beginselen van de belastingheffing echter eerlijker en uniformer geworden. In Duitsland kwamen veel impulsen uit Pruisen – bijvoorbeeld het beginsel van belasting naar draagkracht.

Intussen zijn de belastingen in de belastingwetgeving als volgt gedefinieerd:

“Belastingen zijn geldelijke betalingen die geen tegenprestatie vormen voor een bijzondere prestatie en die door een publiekrechtelijke gemeenschap worden opgelegd om inkomsten te genereren voor allen voor wie de feiten gelden waaraan de wet de verplichting tot betaling verbindt; het genereren van inkomsten kan een secundair doel zijn.”

Belastingen dienen dus voor de financiering van de staat in zijn geheel, maar niet voor een specifiek doel. Dit onderscheidt hen van retributies, die bijvoorbeeld worden geheven voor het ophalen van vuilnis. Bovendien moet duidelijk worden geregeld wie ze moet betalen.

Met belastingen financiert de staat eerst zijn instellingen, zoals de politie. Een aanzienlijk deel gaat ook naar sociale uitgaven en dient dus de herverdeling. Ten slotte kunnen belastingen ook dienen om te sturen. De hoge tabaksaccijns wordt bijvoorbeeld ook gerechtvaardigd door het feit dat deze de burgers moet ontmoedigen om te roken, wat schadelijk is voor de gezondheid.

Welke soorten belastingen zijn er?
In Nederland zijn er tot 40 verschillende belastingen, afhankelijk van hoe ze geteld worden – en verschillende manieren om ze in te delen. Vanuit het standpunt van de belastingbetaler is het onderscheid tussen directe en indirecte belastingen illustratief:

Directe belastingen belasten het inkomen of vermogen rechtstreeks, d.w.z. zonder omleiding. Ze worden rechtstreeks geëist door de zogenaamde belastingbetalers – consumenten of bedrijven die ook economisch door de belastingen worden belast. De belastingplichtige is dus ook de zogenaamde belastingschuldige.

Verreweg de belangrijkste directe belasting is de inkomstenbelasting, met inbegrip van de subvormen loonbelasting, vermogenswinstbelasting en vennootschapsbelasting. Ook op deze belasting wordt de solidariteitstoeslag geheven. Inkomstenbelasting wordt gewoonlijk door de belastingplichtige persoonlijk aan het belastingkantoor betaald of – zoals in het geval van loonbelasting en vermogenswinstbelasting – rechtstreeks van het inkomen van de belastingplichtige afgetrokken. Successie- en schenkingsrecht of hondenbelasting zijn ook directe belastingen.

Indirecte belastingen, daarentegen, belasten de consument op een omweg: ze moeten aan het belastingkantoor worden betaald door bedrijven die goederen of diensten verkopen. Ze voegen de belastingen echter toe aan de prijzen en wentelen ze zo af op de klanten – die uiteindelijk degenen zijn die economisch worden belast. Belastingplichtigen en belastingbetalers zijn dus verschillende personen.

De belangrijkste indirecte belasting is de omzetbelasting, die in de vorm van belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd is op bijna alle goederen en diensten (behalve bijvoorbeeld postzegels of huur). Bovendien is er een hele reeks belastingen op bepaalde goederen, zoals tabaksaccijns, elektriciteitsaccijns of koffieaccijns. Ze worden samen accijnzen genoemd.

Meer informatie nodig: belastingtelefoon auto